Friday, August 13, 2010

Shabbat Shalom! SHALOM ALEHEM (Yom Kippur War 35 years ago )

SHALOM ALEHEM
(Yom Kippur War 35 years ago )

"And so all Israel shall be saved"
    -- Romans 11:26Shabbat Shalom Everyone!